Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Στο αγιάζι των Μεσσηνιακών ...με άρωμα Μεσσηνίας και όλου του κόσμου

Στο  αγιάζι των Μεσσηνιακών  ...με άρωμα Μεσσηνίας και όλου του κόσμου   : Δευτέρα 9 Ιανουαρίου  2012 ,


***
Προσλήψεις συμβολαιογράφων στο Εφετείο Καλαμάτας

* Με δύο γραπτούς διαγωνισμούς που θα πραγματοποιηθούν το 2012 και το 2013, θα καλυφθούν οι οργανικές θέσεις των συμβολαιογράφων που προβλέπονται στο Εφετείο Καλαμάτας.
Αυτό ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 114 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο διαγωνισμός του 2012 θα διεξαχθεί το πρώτο εξάμηνο.
Η γραπτή εξέταση θα διενεργηθεί στην έδρα του Εφετείου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο γραμματέα της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν απαραίτητα την έδρα και την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου που επιθυμούν να διοριστούν, καθώς και σειρά δικαιολογητικών.
Ο διαγωνισμός είναι γραπτός και ενιαίος για όλη τη χώρα, ενώ τα θέματα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους οι οποίοι θα διαγωνιστούν με αντικείμενο: Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία, Κώδικας Συμβολαιογράφων, Ειδικοί νόμοι της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, Δασικός Κώδικας, Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων. Οι υποψήφιοι, επίσης, εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερμανική).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των οργανικών θέσεων στο Εφετείο Καλαμάτας αυξάνεται κατά 9, εκ των οποίων οι 5 θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες 4 με το διαγωνισμό του 2013.
-


Από το Υπουργείο Εσωτερικών
Image
~ Ρυθμίσεις για την εξυγίανση των ΟΤΑ

* Στο κατεπείγον πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών εντάχθηκαν οι διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα εξυγίανσης των ΟΤΑ, διατάξεις που ρυθμίζουν με ευνοϊκούς όρους τα δάνεια των υπερχρεωμένων Δήμων και των Περιφερειών, μετά την έγκρισή τους από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Πρόκειται για δέκα διατάξεις που, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, έχουν ως στόχο την εξυγίανση των υπερχρεωμένων Δήμων και Περιφερειών, «έτσι ώστε να διαχειρίζονται με τη συνδρομή των χρηματοπιστωτικών δομών το χρέος τους, να το εξυπηρετούν αξιόπιστα, χωρίς παράλληλα να αναστέλλουν κρίσιμες προς τους πολίτες λειτουργίες τους».
 *
Οι ρυθμίσειςΣυγκεκριμένα με τις δέκα διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που περιλαμβάνονται στο δεύτερο άρθρο του πολυνομοσχεδίου:
1. Δίνεται η δυνατότητα δανειοδότησης για την εξόφληση κάθε μορφής χρεών. Ωστόσο, η συμπερίληψη και των λοιπών χρεών πλην των προερχομένων από δαπάνες επενδύσεων ισχύει μόνο για όσα έχουν γεννηθεί ως χρέη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, έτσι ώστε να αναγκαστούν οι ΟΤΑ να περιορίσουν την υπερχρέωση και να εξυγιάνουν τα οικονομικά τους.
2. Δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους και τις Περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους λόγω υπερχρέωσης και εφόσον έχουν εξαντλήσει κάθε δυνατότητα περιορισμού των επενδυτικών δαπανών τους, να εγγράψουν και εν συνεχεία να συνάψουν δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα. Για τη λήψη του δανείου οφείλουν να υποβάλλουν Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του ν. 3852/2010. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου, δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 264 του ν. 3852/2010.
3. Αποσυνδέεται το επιτόκιο των δανείων για τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα από αυτό (υψηλό πλέον) των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και ανακαθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
4. Όλες οι δανειακές συμβάσεις που έχουν συναφθεί οποτεδήποτε μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και φορέων ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου θεωρούνται νομίμως συναφθείσες, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εξυγίανσης των ΟΤΑ.
5. Παρατείνεται κατά ένα εξάμηνο η προθεσμία που έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2011 για τη ρύθμιση των δανείων των ΟΤΑ.
6. Η δυνατότητα πληρωμής για το πρώτο τρίμηνο του έτους υποχρεωτικών δαπανών, δαπανών για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων, για την προμήθεια υλικών και τροφίμων, για δράσεις κοινωνικής προστασίας και αλληλεγύης, δαπανών που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων και δαπανών που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων κ.ά., δεδομένου ότι αρκετοί πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ δε θα έχουν ψηφισμένους και εγκεκριμένους προϋπολογισμούς από την αρχή του οικονομικού έτους 2012.
7. Εναρμόνιση και απλοποίηση του καθεστώτος και της διαδικασίας απόδοσης στους Δήμους των εσόδων του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, με αυτά του άρθρου 260 που αφορούν στις Περιφέρειες.
8. Δίνεται λύση για την πληρωμή των οφειλόμενων προηγούμενων ετών σχετικών με τη μεταφορά των μαθητών, καθώς οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και κατά το τρέχον έτος οι Περιφέρειες δεν κατόρθωσαν εντός των οριζόμενων προθεσμιών να συνάψουν νέες συμβάσεις ή οι συναφθείσες συμβάσεις δεν είχαν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι κάτοχοι των παρεχόμενων μεταφορικών μέσων να μην έχουν πληρωθεί. Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται το δικαίωμα στο γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με διαπιστωτική του πράξη να βεβαιώσει την πραγματική μεταφορά των μαθητών, αλλά και το ύψος της δαπάνης, δηλαδή να διαπιστώσει ότι η μεταφορά έχει ήδη συντελεστεί και, συνεπώς, οι αντίστοιχες δαπάνες θεωρούνται νόμιμες.
9. Αποσαφηνίζεται ότι νομίμως αποδόθηκαν τα χρηματικά ποσά που έχουν κατανεμηθεί έως την 31η.12.2010, στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, ως ποσοστό των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, καθώς από 1.1.2009 το ποσοστό από τα τέλη κυκλοφορίας που αποτελούσε πόρο των ΚΑΠ αυξήθηκε από 50% σε 90%. Υπενθυμίζεται ότι από την 1-1-2011 και εφεξής, τα τέλη κυκλοφορίας δεν αποτελούν πλέον πόρο των ΚΑΠ.
10. Ρυθμίζεται το θέμα της εκλογής νέων διοικητικών συμβουλίων στους υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κατά το υπόλοιπο της μεταβατικής περιόδου έως την συγχώνευσή τους στο νέο ενιαίο ΦΟΔΣΑ, καθώς οι Δήμοι οφείλουν να ορίσουν νέους αντιπροσώπους και να συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 246 του ν.3463/2006 και τη συστατική πράξη (ανάλογα εάν είναι σύνδεσμοι ή ανώνυμες εταιρίες). Ως προς τον αριθμό των αντιπροσώπων ισχύει, όμως, ο αριθμός που προέκυπτε από τους πρώην ΟΤΑ που τώρα είναι δημοτικές ενότητες και, συνεπώς, το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να ορίσει τόσους αντιπροσώπους όσους αντιστοιχούν στο σύνολο των αντιπροσώπων των ΟΤΑ που συγχωνεύθηκαν. Για την αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση κάθε Δήμου μέλους του ΦΟΔΣΑ προβλέπεται η συμμετοχή και αντιπροσώπων που εκλέγονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
**
Τάσος Αποστολόπουλος
Image
~ «Η συμπίεση του μισθολογικού κόστους οδηγεί στη φτώχεια»


* Ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον θέμα «Οι δυνάμεις εργασίας στην εκπαίδευση και στο δημόσιο τομέα» πραγματεύεται το βιβλίο που συνέγραψε ο γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου, Τάσος Αποστολόπουλος.
Θέμα αρκετά επίκαιρο, δεδομένου ότι με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας έναντι των δανειστών της, οι δυνάμεις εργασίας συρρικνώνονται. Εργασιακά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αίμα, ξεθεμελιώνονται, οι εργασιακές σχέσεις και συνθήκες έχουν ανατραπεί και γενικότερα δείχνει να διαμορφώνεται μια νέα τάση.
 
Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο προλογικό του σημείωμα ο Μιχ. Κίτρου, δρ. καθηγητής ΑΤΕΙ Πάτρας, «είναι ένα βιβλίο αναφοράς για τη δημιουργία και εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των δημοσίων υπαλλήλων τον προηγούμενο και το σημερινό αιώνα. Είναι σπάνιο στο είδος του».
Το βιβλίο θα παρουσιαστεί την Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλαμάτας
Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου-Νήσων και σε αυτή θα μιλήσουν η αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικών Φώφη Γεννηματά, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρ. Λυκουρέντζος, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του Συνασπισμού Δημ. Στρατούλης και ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Νικ. Τσούκαλης.
Την αρχική τοποθέτηση και το συντονισμό της συζήτησης θα έχει ο καθηγητής του ΑΤΕΙ Πάτρας Μιχ. Κίτρου.
Μιλήσαμε σχετικά με τον κ. Αποστολόπουλο και τα όσα μας είπε, ακολουθούν:
 -Πρόκειται να παρουσιαστεί ένα ακόμη βιβλίο σας, το 15ο κατά σειρά, με τελείως διαφορετική θεματολογία σε σχέση με τα προηγούμενα. Αυτή τη φορά από πού εμπνευσθήκατε;
Έχει ριζώσει μέσα μου η πεποίθηση ότι τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τη χώρα ανάγονται σε μια γενικευμένη κρίση του αξιακού μας συστήματος. Η υπονόμευση των θεσμών, η αυτονόμηση της πολιτικής δράσης από κοινωνικές αναφορές, η απαξίωση της παραγωγικής διαδικασίας, ο παραγοντισμός και το παιχνίδι μεταβίβασης ευθυνών είναι ορισμένες από τις πτυχές αυτής της κρίσης. Το χειρότερο είναι πως το μεγαλύτερο μέρος των βαρών σε αυτή τη συγκυρία καλούνται να επωμιστούν και πάλι οι εργαζόμενοι και οι έχοντες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι’ αυτό αισθάνθηκα την ανάγκη να βάλω στο τραπέζι το ζήτημα της μισθωτής εργασίας. Η παραπέρα συμπίεση του μισθολογικού κόστους οδηγεί στη φτώχεια εκατομμύρια συμπολιτών μας και σε μεγαλύτερη ύφεση. Κατά τη γνώμη μου, σε λίγο το πρώτο εθνικό πρόβλημα θα είναι η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
-Πού βρέθηκε χρόνος για τη συγγραφή, δεδομένου ότι τα καθήκοντα του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι ιδιαίτερα απαιτητικά; Πόσος χρόνος χρειάστηκε για τη συλλογή των στοιχείων και την καταγραφή τους;
Όταν έχεις πίστη σε αυτό με το οποίο καταπιάνεσαι, βρίσκεις χρόνο να του αφιερώσεις. Όταν έχεις ξεκαθαρίσει από ποια πλευρά του ποταμού πορεύεσαι, έχεις χρέος αυτή την πλευρά να την υπηρετείς εμπράκτως. Η μελέτη για τις δυνάμεις εργασίας αποτελεί προϊόν μιας ευρύτερης πανεπιστημιακής έρευνας, που διήρκεσε περισσότερο από δέκα χρόνια. Μέρος αυτής της ερευνητικής δουλειάς αποτυπώνεται στο βιβλίο. Το βιβλίο αυτό γίνεται επίκαιρο, ιδιαίτερα σήμερα που κάποιοι πιστεύουν, λανθασμένα κατά τη γνώμη μου, ότι η σωτηρία της πατρίδας μας διέρχεται από τη συρρίκνωση μισθών και συντάξεων.
-Το βιβλίο πραγματεύεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς οι εξελίξεις που διαμορφώνονται δείχνουν να απειλούν, με βάση όσα υποστηρίζουν πολλοί, τις δυνάμεις εργασίας. Οι ισχυρισμοί κάνουν λόγο για αφαίρεση εργασιακών κατεκτημένων εκατονταετίας, μείωση μισθών ή και ακόμη για παρέμβαση στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος ήδη πλήττεται βαρύτατα. Ποια είναι, τελικά, η άποψή σας;
Πράγματι, κατά το τελευταίο διάστημα οι εργαζόμενοι είδαν το εισόδημά τους να μειώνεται και περιήλθαν σε κατάσταση γενικευμένης ανασφάλειας. Ταυτόχρονα, η μείωση της αγοραστικής δύναμής τους οδήγησε την οικονομία σε πρωτόγνωρη ύφεση. Η εμπορική κίνηση, άρα η επιβίωση της αγοράς, εξαρτάται από την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων της εργασίας. Στα μαγαζιά της Καλαμάτας δεν εισέρχονται μεγαλοβιομήχανοι, αλλά κυρίως μισθωτοί και αγρότες. Ειδικά οι δημόσιοι υπάλληλοι έγιναν στόχος μιας εκστρατείας κατασυκοφάντησης ως πρόξενοι όλων των δεινών του τόπου. Δεν πιστεύω ότι η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και η ανατροπή όλων των κοινωνικών σταθερών μπορούν να δώσουν προοπτική. Χρειάζεται να εστιάσουμε στην αποκατάσταση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και υπηρεσιών και στον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους, προκειμένου να μπουν οι βάσεις για ένα αποδοτικό και παραγωγικό Δημόσιο. Δεν ισχυρίζομαι ότι ο δημόσιος τομέας λειτουργεί σωστά. Το αντίθετο μάλιστα. Αλλά άλλο οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για μια ανεξάρτητη, ισχυρή, αποτελεσματική και παραγωγική δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη και άλλο η οριζόντια περικοπή μισθών και συντάξεων.
-Πώς προβλέπετε να διαγράφεται το εργασιακό μέλλον για την Ελλάδα, όχι μόνο για τους εργαζόμενους στο δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα;
Αδιαμφισβήτητα οι εργαζόμενοι περνούν μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία και ανησυχούν για το τι τους επιφυλάσσει το μέλλον. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το χρέος του πολιτικού κόσμου, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης. Πρέπει να στηριχθούν οι δυνάμεις της εργασίας, αφού οι λογικές απερίσκεπτης συρρίκνωσης του μισθολογικού κόστους και βάναυσης συμπίεσης προς τα κάτω του βιοτικού επιπέδου της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας πλήττουν άμεσα την κοινωνική συνοχή και υποθηκεύουν τις ελπίδες ανάκαμψης της οικονομίας μας. Το μοντέλο του πολιτικού συστήματος που οικοδομήσαμε, παραμορφώνοντας θεσμούς και δημοκρατικές λειτουργίες, έχει πλέον τελειώσει, κι αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ιδιαίτερα σε αυτούς που ψηφίζουν νομοθετήματα και στη συνέχεια αδυνατούν ή αποφεύγουν και να τα υπερασπιστούν ακόμη.

***
Δήμος Καλαμάτας
Image
~ Νέα προβλήματα με το διαγωνισμό για τα σκουπίδια

* Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα στο Δήμο Καλαμάτας με τους δύο διεθνείς διαγωνισμούς για τα απορρίμματα.
Μετά τις εμπλοκές στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το θέμα της μεταφοράς των σκουπιδιών, τις προηγούμενες ημέρες προβλήματα παρουσιάστηκαν και με το δεύτερο διαγωνισμό, αυτόν της διαχείρισης.
Ειδικότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο βρήκε κάποιες «αστοχίες» στους όρους, με αποτέλεσμα να μην τους κάνει δεκτούς και να τον ακυρώσει. Η κοινοποίηση της παραπάνω πράξης έφτασε στο Δήμο Καλαμάτας την περασμένη Τετάρτη και, όπως έγινε γνωστό, θα κατατεθεί αίτηση ανάκλησης της απόφασης στο αρμόδιο τμήμα.
*
Από την άλλη πλευρά, την περασμένη Πέμπτη δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ)».
Όπως αναφέρεται - μεταξύ άλλων - στην προκήρυξη, «ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και τη χωροθέτηση των έργων αυτών εντός περιοχών που προσδιορίζονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το αντικείμενο του έργου δύναται να περιλαμβάνει και την προσωρινή διαχείριση από τον ΙΦΣ των ΑΣΑ της Περιφέρειας κατά την περίοδο κατασκευής του έργου.
Σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ, προβλέπονται ενδεικτικά έως τρεις (3) μονάδες επεξεργασίας αξιοποίησης (ΜΕΑ) των ΑΣΑ, σε κάθε μία από τις τρεις (3) διαχειριστικές ενότητες (ΔΕ), δίκτυο έως και έντεκα (11) σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και έως και τριών (3) χώρων υγειονομικής ταφής των υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) κάθε μονάδας επεξεργασίας.
Η κατασκευή των ΜΕΑ θα γίνει με όποια διαθέσιμη τεχνολογία μπορεί αποδεδειγμένα να καλύψει τους στόχους που έχουν τεθεί από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μείωση της ποσότητας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που εκτρέπεται προς ταφή, τους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών και ενέργειας, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς περιορισμούς υπάρχουν από τη νομοθεσία.Η συνολική συμβατική χρονική διάρκεια της σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί από την αναθέτουσα αρχή σε είκοσι οκτώ (28) έτη από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης μέχρι πέντε (5) επιπλέον έτη».

Ζητεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπροχώματος
«Να φύγει η Μεσσήνη από το Βιολογικό Καλαμάτας»

Να πάψει ο Βιολογικός Καθαρισμός της Καλαμάτας να δέχεται λύματα από τη Μεσσήνη ζητεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπροχώματος, χαρακτηρίζοντας παράνομη τη σύνδεση με τη γειτονική πόλη.
Όπως σημειώνει στο «Θ» ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Τσίχλης, όταν φτιάχτηκε η μονάδα στην περιοχή του Μπουρνιά, η μελέτη έλεγε ότι μπορεί να καλύψει 50.000 άτομα. Εν τω μεταξύ, ο πληθυσμός της Καλαμάτας αυξήθηκε, ενώ συνδέθηκε και η Μεσσήνη, όμως η προβλεπόμενη αναβάθμιση του Βιολογικού δεν έγινε. Αυτό, όπως λέει, έχει ως αποτέλεσμα να μη λειτουργεί σωστά η μονάδα, οπότε να μολύνονται ο Μεσσηνιακός κόλπος από τον αγωγό που εκβάλλει στη θάλασσα, αλλά και οι εκτάσεις γης, γύρω από τη μονάδα του Βιολογικού, με τα απόβλητα στερεάς μορφής, που αυξάνονται σταδιακά και εξαπλώνονται.   

«Όταν έγινε η σύμβαση με το Δήμο Μεσσήνης, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Βιολογικό έλεγε ότι - η παλιά μελέτη, γιατί καινούργια δεν υπάρχει και αν υπάρχει μαϊμού είναι, αφού δεν έχει δημοσιευθεί πουθενά - είναι για 50.000 και κανονικά δεν πρέπει να συνδεθεί η Μεσσήνη, αλλά, επειδή θα αναβαθμιζόταν με στόχο να καλύπτει 120.000 κατοίκους, είπαν να συνδεθεί εν όψει της αναβάθμισης. Αυτό έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια, αλλά αναβάθμιση δεν έγινε. Οπότε η Μεσσήνη επιβαρύνει αυτή τη στιγμή προσθετικά και υπέρμετρα την περιοχή. Και η επιβάρυνση θα αυξηθεί τώρα που εντάχθηκαν στο Δήμο Καλαμάτας Αρφαρά, Άρις κ.λπ.» λέει ο κ. Τσίχλης και προσθέτει: «Το ότι ο Βιολογικός, έτσι όπως λειτουργεί, μολύνει, δεν το λέω εγώ, το επιβεβαιώνουν και οι μελέτες του ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών). Έχω σχετικά δημοσιεύματα. Η περιοχή μας είναι επιβαρυμένη, πέραν των σκουπιδιών».
* «Να εκσυγχρονιστεί η μονάδα»
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ασπροχώματος λέει ότι «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι» και ζητεί: «Να δημοσιοποιηθεί η σύμβαση με τη Μεσσήνη, για να δει ο κόσμος τι γίνεται, και να φύγει η Μεσσήνη από το Βιολογικό, γιατί έχει συνδεθεί παράνομα. Γι’ αυτό το θέμα είχε πάρει απόφαση και η ΔΕΥΑΚ πριν από ένα χρόνο. Από τη στιγμή που ο Βιολογικός μολύνει, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δείχνουμε ανοχή για την Καλαμάτα, γιατί είμαστε κι εμείς πολίτες αυτής της πόλης, αλλά ζητάμε να εκσυγχρονιστεί ο Βιολογικός και να φύγουν όσοι έχουν συνδεθεί παράνομα. Προκαλούμε όποιον θέλει να μας αποδείξει ότι δεν είναι παράνομη η σύμβαση. Δεν έχουν γίνει ούτε οι μελέτες που έπρεπε να γίνουν, ούτε πληρώνει ο Δήμος Μεσσήνης αυτά που έπρεπε να πληρώνει. Γιατί, αν δεν πληρώνει ο Δήμος Μεσσήνης αυτά που πρέπει, δεν έχει χρήματα ο Βιολογικός να κάνει τις απαραίτητες αναβαθμίσεις».
Ο κ. Τσίχλης καλεί το Δήμο Μεσσήνης να προγραμματίσει το δικό του Βιολογικό, ως νέος καλλικράτειος Δήμος. «Και η επιστήμη ακόμη λέει ότι δεν μπορεί όλα να μαζεύονται σε ένα σημείο, θα δημιουργηθεί μόλυνση. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει διασπορά Βιολογικών».

Πριν 94 χρόνια
- ΛΙΑΝ επιτυχώς διεξήχθη η προχθεσινή τελετή της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού εν Παραλία. Το συμβούλιον των επιτρόπων του Ιερού Ναού Αναλήψεως είχε φροντίση δια την επισημοτέραν διεξαγωγήν της τελετής. Προς τούτο είχε στηθή εις την αποβάθραν εξέδρα ακριβώς προς το τέρμα της οδού Φαρών από της οποίας θα εγένετο η κατάδυσις του Τιμίου Σταυρού. Ο γύρω χώρος της εξέδρας είχε κοσμηθή δια σμύρτων και σημαιών ελληνικών και των συμμάχων κρατών και εν γένει το σύνολον παρουσίαζεν μίαν ωραίαν όψιν.
- ΑΠΟ της 10ης π.μ. κατέφθασεν εις λόχος στρατού ο οποίος παρετάχθη προ της εξέδρας. Μετ’ ολίγον ήρχισεν η κάθοδος των επισήμων και του κόσμου εντεύθεν πληρωθέντος όλου του έμπροσθεν χώρου της εξέδρας.
- ΤΗΝ 10.30 π.μ. εφάνη η πομπή αρχομένη εκ του ιερού Ναού της Αναλήψεως προηγουμένης της φιλαρμονικής και ακολουθούντος του πλήθους. Μόλις η πομπή έφθασεν εις την εξέδραν ανήλθον επ’ αυτής οι ιερείς και πολλοί επίσημοι και ούτω εσυνεχίσθη η ιεροτελεστία χωροστατούντος του ιεροκήρυκος Παπανικολοπούλου. Την 11 π.μ. εγένετο η κατάδυσις του Τιμίου Σταυρού υπό του ιεροκήρυκος Παπανικολοπούλου και ληξάσης ούτω της τελετής απεχώρησεν ο κόσμος.

** ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ γιά
Σήμερα 9 - 1 - 2012 :
* Για την Football I  ή  Β΄εθνική στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου :
Αναγέννηση Επανωμής - Παναχαϊκή  6-1 , (4-1).- ^
* Καλλιθέα  - Πανσεραϊκός   3-0  , (0-0).- ^

~** Για το Κυπριακό πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο :  
~ Ομόνοια Λευκωσίας - Άρης  Λεμεσου  1-0 , (1-0).-

** Δικαστική έρευνα σε βάρος του Κ. Κουλούρη
Άναψε  το κόκκινο για τον Κύμωνα

 * Προκαταρκτική εξέταση για το περιστατικό με τον πρώην υπουργό Κίμωνα Κουλούρη και αστυνομικούς της ομάδας Δίας, διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ελένη Ράικου.
~ Η κα Ράικου, με αφορμή επιστολή-αναφορά που της απέστειλε η ομάδα Δίας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να ερευνηθούν ευθύνες τόσο του πρώην υπουργού όσο και αστυνομικών. Στην αναφορά της η ομάδα Δίας περιγράφει όσα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου με τον πρώην υπουργό ο οποίος με το αυτοκίνητό του παραβίαζε ερυθρούς σηματοδότες μέχρι που τον σταμάτησαν στη συμβολή των οδών Βουλιαγμένης και Καλιρρόης. Οι αστυνομικοί περιγράφουν ότι ο κ. Κουλούρης προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο και ότι αρνήθηκε να τους δώσει τα χαρτιά του. -
*  Με βάση την εντολή της κας Ράικου αντικείμενο της προκαταρκτικής θα είναι:
-αν έχουν διαπραχθεί εκ μέρους του κ. Κουλούρη αδικήματα όπως αυτό της αντίστασης (τηρείται η διαδικασία αυτοφώρου για αυτό), επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παρακώλυσης συγκοινωνιών.
-Αν υπάρχουν ευθύνες αστυνομικών οργάνων, τόσο των παρόντων στο συμβάν όσο και εκείνων στην Τροχαία Καισαριανής, όπου μετήχθη ο κ. Κουλούρης.
~Η εντολή της κας Ράικου επισημαίνει ότι πρέπει να διαπιστωθεί αν τα αστυνομικά όργανα ενήργησαν εντός των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

** Προειδοποίηση Κίνας στις ΗΠΑ για τη νέα αμυντική στρατηγική


* Το υπουργείο Άμυνας της Κίνας προειδοποίησε σήμερα τις ΗΠΑ να είναι "προσεκτικές στα λόγια και τις πράξεις" και δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις συνέπειες της νέας αμυντικής στρατηγικής των ΗΠΑ, η οποία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της ανόδου της Κίνας.
* Η δήλωση από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας Γκενγκ Γιανσένγκ ήταν η πληρέστερη μέχρι στιγμής αντίδραση του Πεκίνου στη νέα στρατηγική του Πενταγώνου που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα.
* "Επισημάναμε ότι οι ΗΠΑ εξέδωσαν αυτόν τον οδηγό για την αμυντική στρατηγική τους και θα παρατηρούμε από κοντά τις συνέπειες που έχουν οι στρατηγικές στρατιωτικές ρυθμίσεις των ΗΠΑ στην περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού και στις εξελίξεις στην παγκόσμια ασφάλεια", αναφέρει ο Γκενγκ στη δήλωσή του που δημοσιοποιήθηκε από τον ιστότοπο του υπουργείου (http://www.mod.gov.cn/ ).
*  "Οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν κατά της Κίνας από την πλευρά των ΗΠΑ σ΄ αυτό το έγγραφο είναι εντελώς αβάσιμες", δήλωσε ο Γκενγκ, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι "προσεκτικές στα λόγια και τις πράξεις τους".
* Οι ΗΠΑ παρουσίασαν την περασμένη εβδομάδα μια αμυντική στρατηγική για την προώθηση της ισχύος τους στην Ασία, σε μια απόπειρα να αντισταθμίσουν την αυξανόμενη δυνατότητα της Κίνας να ελέγχει την αμερικανική ισχύ στην περιοχή.
* Βάσει της νέας στρατηγικής, οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν μεγάλες βάσεις στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα και θα αναπτύξουν αμερικανούς Πεζοναύτες, πολεμικά πλοία και αεροσκάφη στο Βόρειο Έδαφος της Αυστραλίας.

** Το Ιράν άρχισε τις πυρηνικές εργασίες;

~ Το Ιράν έχει αρχίσει να εμπλουτίζει ουράνιο σε εγκαταστάσεις κατασκευασμένες βαθιά μέσα σ΄ ένα βουνό, δήλωσαν σήμερα διπλωματικές πηγές, μια κίνηση που είναι πιθανό να κλιμακώσει περαιτέρω τη διένεξη με τη Δύση αναφορικά με τις πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης.
~ Οι πηγές δήλωσαν ότι ο εμπλουτισμός του ουρανίου στο 20% έχει αρχίσει στην υπόγεια εγκατάσταση Φορντόβ, κοντά στη σιιτική ιερή πόλη της Κομ.
Το Ιράν είχε ανακοινώσει εδώ και μήνες ότι ετοιμαζόταν να μεταφέρει τις εργασίες εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντόβ από την κύρια εγκατάσταση εμπλουτισμού που βρίσκεται στη Νατάνζ. Το εμπλουτισμένο ουράνιο μπορεί να έχει τόσο μη στρατιωτικές, όσο και στρατιωτικές χρήσεις.
~ Η απόφαση της Ισλαμικής Δημοκρατίας να διεξάγει ευαίσθητες πυρηνικές δραστηριότητες στις υπόγειες εγκαταστάσεις --που προσφέρουν καλύτερη προστασία από εχθρικές επιθέσεις-- μπορεί να περιπλέξει τις διπλωματικές προσπάθειες για την ειρηνική διευθέτηση της διένεξης.
~ Η αποστολή του Ιράν στην IAEA, τον οργανισμό του ΟΗΕ για τα πυρηνικά που έχει έδρα τη Βιένη, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει την είδηση.

** Τουρκική πρόκληση στη Ρω


* Νέα πρόκληση των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων σημειώθηκε το μεσημέρι με πτήση ελικοπτέρου πάνω από τη Ρω. Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, τουρκικό ελικόπτερο τύπου Σικόρσκι (S-70) προερχόμενο από την ξηρά είσηλθε στο FIR Αθηνών, δυτικά της Ρω, στις 14:51, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης.
 * Το τουρκικό ελικόπτερο, αφού παρέμεινε στην περιοχή επί μισή ώρα, στις 15:24 πέταξε πάνω από τη Ρω, σε ύψος μόλις 200 πόδια, (65 μέτρα) από το έδαφος και στς 15:30 εγκατέλειψε το FIR Αθηνών.
* Στην περιοχή έσπευσε ζεύγος αεροσκαφών αναχαίτισης της Πολεμικής Αεροπορίας.
-

* * Καρατζαφέρης: Η Ελλάδα πρέπει να λειτουργήσει σαν μια γροθιά


* Ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να λειτουργήσει σαν μια γροθιά για την έξοδο από την κρίση, ενώ αναφερόμενος στα σενάρια περί επιστροφής στη δραχμή, υπογράμμισε ότι όποιος μιλά για άτακτη επιστροφή στη δραχμή, θέλει το κακό του έθνους.
* Αναφερόμενος στην επιστολή προς τον Λουκά Παπαδήμο, για σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών, επανέλαβε την ανάγκη ομοφωνίας, καθώς -όπως είπε- το διαίρει και βασίλευε εξυπηρετεί όχι το έθνος, αλλά τα κομματικά συμφέροντα.

** Πέντε πρόσωπα κατονομάζουν οι οικονομικοί εισαγγελείς

*  Πέντε πρόσωπα, μεταξύ τους -πιθανότατα- και ανώτατο δικαστικό λειτουργό κατονομάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικονομικοί εισαγγελείς Γρ. Πεπόνης και Σπ. Μουζακίτης  στις ένορκες καταθέσεις που έδωσαν στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φώτη Μακρή.
* Τα πρόσωπα αυτά αναμένεται να κληθούν εντός της εβδομάδας να καταθέσουν στον κ. Μακρή στο πλαίσιο της διοικητικής έρευνας (μέχρι πρότινος ο Αρειος Πάγος μιλούσε απλώς για διευκρινίσεις) που διενεργεί, ώστε να ολοκληρωθεί πάραυτα η διερεύνηση της υπόθεσης η οποία ρίχνει βαριές σκιές στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
* Οι εισαγγελείς, σύμφωνα με τις λιγοστές πληροφορίες που διαρρέουν, καταθέτουν γεγονότα χωρίς χαρακτηρισμούς, τα οποία εξέλαβαν ως παρεμβάσεις στο έργο τους. Η αξιολόγηση θα γίνει δηλαδή από τον διενεργούντα τη έρευνα αντιεισαγγελέα Μακρή, με την υποσημείωση πάντως πώς αν προκύψει ότι αυτές οι οχλήσεις συνιστούν παρεμβάσεις τότε οι εισαγγελείς θα αντιμετωπίσουν ποινικές κυρώσεις αφού καθυστέρησαν να τις αναφέρουν και να κινήσουν ποινική διαδικασία.
* Όσον αφορά στους κατονομαζόμενους θα εξαρτηθεί αν όσα διεμείφθησαν συνιστούν υπηρεσιακή ενέργεια, υπερβάλλοντα ζήλο ή κάτι άλλο. Η διεκρίνιση γίνεται με δεδομένο πώς οι εισαγγελείς αναφέρονται σε τρεις υποθέσεις τους που τούς μεταφέρθηκε "δυσαρέσκεια εκ μέρους υπουργού ή υπουργών" και τους ζητήθηκε "να τελειώνουν". Όπως έλεγε πηγή του Αρείου Πάγου, το να ζητήσει ανώτερος ενός εισαγγελέα "να ολοκληρωθεί μια έρευνα" εντάσσεται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Την επίσπευση μιας έρευνας μπορεί να ζητήσει ακόμα και οποιοσδήποτε διάδικος". Πάντως αν προκύψουν αδικήματα θα ασκηθούν ποινικές διώξεις, όπως πρόκληση σε τέλεση αδικήματος ή παράβαση καθήκοντος. Διαφορετικά η υπόθεση θα μπει στο αρχείο.
* Η ολοκλήρωση της έρευνας τοποθετείται στο τελος της εβδομάδας και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, προτίθεται κατά πληροφορίες να δώσει στη δημοσιότητα το πόρισμα μετά την ολοκλήρωσή της.
* Πάντως δικαστικές πηγές εξέφραζαν για μια ακόμα φορά την απορία και την εκπληξή τους για το γεγονός ότι ο Άρειος Πάγος επιμένει να "βαφτίζει" την έρευνα "διοικητική και όχι προκαταρκτική εξέταση" τη στιγμή που επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της αν προκύψουν αδικήματα θα ασκηθούν ποινικές διώξεις. Σχήμα οξύμωρο δηλαδή... 

** Επεισοδιακές διαδηλώσεις στη Νιγηρία

* Πολλά εκατομμύρια Νιγηριανών ξεχύθηκαν σήμερα στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των τιμών των καυσίμων και, σύμφωνα με συνδικαλιστικό εκπρόσωπο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πυρά της αστυνομίας στο Λάγκος, τη μεγαλύτερη πόλη της Νιγηρίας.
* Στην πόλη Κάνο, τη μεγαλύτερη της βόρειας Νιγηρίας, εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού δήλωσε ότι 14 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, οι επτά από σφαίρες, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ για να εμποδίσει χιλιάδες διαδηλωτές να εισβάλουν στο γραφείο του κυβερνήτη.
* Τα μεγαλύτερα εργατικά συνδικάτα, συμπεριλαμβανομένου του Νιγηριανού Κογκρέσου Εργασίας (NCL) κήρυξαν σήμερα γενική απεργία στην αφρικανική αυτή χώρα των 160 εκατομμυρίων ανθρώπων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της κυβέρνησης να διακόψει την επιδότηση στα καύσιμα, απόφαση που είχε ως αποτέλεσμα να διπλασιαστεί η τιμή τους από την 1η Ιανουαρίου.
* Εν τω μεταξύ, ο καρδινάλιος ΄Αντονι Ολομπούνμι Οκόζιε, αρχιεπίσκοπος του Λάγκος, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στην ιστοσελίδα του Βατικανού, υποστηρίζει ότι οι βιαιότητες που πλήττουν κυρίως τη χριστιανική κοινότητα στη Νιγηρία, δεν είναι "θρησκευτικός πόλεμος", αλλά εξυπηρετούν συμφέροντα που αποσκοπούν στη διάλυση της ομοσπονδίας.
* Στη συνέντευξή του ο αρχιεπίσκοπος του Λάγκος τονίζει ότι ο Πάπας Βενέδικτος XVI "μάς δίδαξε να αντιστεκόμαστε σ΄αυτούς που βεβηλώνουν το όνομα του θεού για να καταφύγουν στη βία".
* "Στη Νιγηρία δε διεξάγεται ένας θρησκευτικός πόλεμος, αλλά ένας ανελέητος διωγμός που έχει τις ρίζες του στις φιλοδοξίες της εξουσίας και σε οικονομικούς λόγους. Θέλουν να διαλύσουν την ομοσπονδία, αλλά δε θα τα καταφέρουν", τόνισε.
* Ο καρδινάλιος Οκόζιε κατήγγειλε τις πιέσεις "των τεράστιων οικονομικών συμφερόντων" για την "αποσταθεροποίηση μιας χώρας που έγινε ελκυστική λόγω των πετρελαϊκών της πόρων".
* "Είναι μια τραγική κλιμάκωση. Δεν έχω αποδείξεις ότι οι τρομοκράτες της Μπόκο Χαράμ έχουν υποστήριξη από το εξωτερικό, αλλά είναι φανερό ότι οι απειλές τους έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις σε σχέση με το παρελθόν. Ομως δεν θα επιτύχουν τα σχέδιά τους. Η νιγηριανή Εκκλησία είναι στέρεη και ζωντανή, δεν θα επιτρέψει τον εκφοβισμό της και, όπως ο Ιησούς στο σταυρό, θα μαρτυρήσει για την πίστη της, ως την υπέρτατη θυσία", τόνισε.
* Μετά τις αιματηρές επιθέσεις στη διάρκεια των Χριστουγέννων που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 49 ανθρώπους, ακολούθησαν έξι νέες επιθέσεις εναντίον χριστιανών στο μουσουλμανικό Βορρά που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 80 ανθρώπων.
* Την ευθύνη για τις περισσότερες από τις επιθέσεις αυτές ανέλαβε η ισλαμική οργάνωση Μπόκο Χαράμ που ζητεί την εφαρμογή του ισλαμικού νόμου σε ολόκληρη τη χώρα.
* "Οι ηγέτες του νιγηριανού ισλάμ δήλωσαν ότι οι τρομοκράτες του Μπόκο Χαράμ είναι μια παρανοϊκή φράξια που θέτει σε κίνδυνο το εθνικό συμφέρον και ζημιώνει τους φιλειρηνικού μουσουλμάνους, οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία και συμβιώνουν αρμονικά με τους χριστιανούς", πρόσθεσε.
* "Ο διάλογος είναι το αντίδοτο στο δηλητήριο της τρομοκρατίας. Δεν θα απαντήσουμε στη βία με βία", υποσχέθηκε.
* Ο καρδινάλιος εξέφρασε τη λύπη του για την αποτυχία των αρχών να προστατεύσουν τους χριστιανούς στη βόρεια χώρα.
* "Οι χριστιανοί ηγέτες αποφάσισαν να ορίσουν τα απαραίτητα μέσα για την άμυνά τους απέναντι σε αυτές τις συνεχείς σφαγές και έχουμε το νόμιμο δικαίωμα να υπερασπιτούμε τους εαυτούς μας με οποιοδήποτε κόστος", προειδοποίησε ο αρχιεπίσκοπος του Λάγκος.-

**  Χεζμπολάχ: "Ο Μπαν Κι-μουν δεν είναι ευπρόσδεκτος στο Λίβανο"

~ Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι-μουν δεν είναι ευπρόσδεκτος στο Λίβανο, δήλωσε το Σαββατοκύριακο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, λίγες ημέρες πριν από την τρίτη επίσκεψη του Μπαν στη χώρα.
~ "Ο Μπαν Κι-μουν δεν είναι ευπρόσδεκτος στη Βηρυτό, όπως ούτε ο απατεώνας Τέριε Ρεντ- Λάρσεν ή ο αγγελιαφόρος του διαβόλου και της συνωμοσίας Τζέφρι Φέλτμαν", δήλωσε ο σεΐχης Μοχάμεντ Γιαζμπέκ πρόεδρος του θρησκευτικού συμβουλίου του ισχυρού σιιτικού κόμματος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
~ Ο Τέριε Ρεντ-Λάρσεν είναι ο συντονιστής του ΟΗΕ για την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον αφοπλισμό των οργανώσεων του Λιβάνου, και ο Φέλτμαν, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Βηρυτό είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή.
~ Το γραφείο του Γιαζμπέκ επιβεβαίωσε σήμερα τις δηλώσεις αυτές τις οποίες άλλοι αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
~ Ο Μπαν Κι-μουν αναμένεται την Παρασκευή στο Λίβανο για συνομιλίες με αξιωματούχους της κυβέρνησης και με τον διοικητή των κυανοκράνων που σταθμεύουν στο νότο της χώρας, οι οποίοι αποτέλεσαν στόχο αρκετών επιθέσεων τους τελευταίους μήνες.-
~ Ο Μπαν αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία κατά την έναρξη της διήμερης συνόδου του ΟΗΕ για τις μεταρρυθμίσεις και τη μετάβαση στη δημοκρατία στις αραβικές χώρες.

 ANAΡTHΣEIΣ  IANOYAΡIOY 
2012 :

 ** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2012/01/2012.html , Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012 , ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑ 2012 .-


** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2012/01/2012.html ,Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012 , Στον πρώτο μήνα του 2012 , έχουμε και λέμε .-

** http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2012/01/3-2912.html  , Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012 .-

** http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2012/01/4-2012.html , Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012 , Ενημέρωση για το περιβόλι της Παναγιάς .-

**  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2012/01/4-2012.html , Στο αγιάζι της καθημερινότητας - της Ενημέρωσης   ! .-


** http://stamos-dynami.blogspot.com/2012/01/4-2012.html , Στο  αγιάζι της  ενημέρωσης  ,  Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012 ,.-

** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2012/01/2012.html , Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012  , Στο πρώτο δεκαήμερο του Γεννάρι , του έτους 2012 .-

 ** http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2012/01/2011.html , ΒΙΝΤΕΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟ  ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ  2011 : Παρασκευή  6 Ιανουαρίου  2012 .- ΤΟ ΠΕΡΙΒΙΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ .-

** http://snsarfara.blogspot.com/2012/01/blog-post.html , Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012 , Βιντεο -παρουσιάσεις Μένουμε και Βλέπουμε Ελλάδα .-


** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2012/01/6-2012.html ,  Στο  αγιάζι της καθημερινής  ενημέρωσης , Παρασκευή  6 Ιανουαρίου 2012.-   .-

** http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2012/01/7-8-2012.html , Στο αγιάζι της ενημέρωσης του ΣαββατοΚύριακου 7 και 8 Ιανουαρίου 2012 .-

 **  http://asterasarfaron2011.blogspot.com/2012/01/7-8-2012.html , ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 7 και 8 Ιανουαρίου 2012 .-

** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2012/01/9-2012.html , Η Ζωή δεν είναι άνοιξη , Η Ανοιξη είναι Ζωή Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012

** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2012/01/blog-post.html , Στο αγιάζι των Μεσσηνιακών ...με άρωμα Μεσσηνίας  9-1-2012 .- 
Stamos  Arfara  Greece

**  ΜΟΡΦΗ  ΖΩΗ ....για να ζείς :
* http://www.agiazoni.gr/article.php?id=84362865917461347080  = AΓΙΑ ΖΩΝΗ .- Οδηγός  εξομολογήσεως .
*  http://www.agiazoni.gr/article.php?id=32397949861816917175 , = ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ , Η ταυτότητα του Αγίου .-
** http://www.agiazoni.gr/article.php?id=16518003392258266686&PHPSESSID=92b5ef4a0b1d40e5997b8ccc75515c1d , Η Αγία Ζώνη  = Το παιδί του διαζυγίου .-
* http://www.agiazoni.gr/article.php?id=80399382657704083654&PHPSESSID=d0a77f054558736079d7ed9dc3f287e7 , Αγία Ζώνη  = Τι  να κάνω για να αποκτήσω αιώνια Ζωή ;!
** HOME and Enimals 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=Gz_8p_S0lcc ,
**     https://www.facebook.com/pages/ΑΠΣ-Αστέρας-Αρφαρών/242460325812829 : Α.Π.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ 2011 .- 
* http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1446349692 . 1884 .-
* http://www.facebook.com/profile.php?id=1446349692#!/profile.php?id=1037492258 .-  376 .-

http://www.sync.gr/stamos1  .- 4370/ 1762  .-
Eεπισκέψεις :  35.280 , Μέλη : 1181 .-
~ http://www.twitter.com/stamos01/    .-

* ** http://asterasarfaron2011.blogspot.com/  ,
*
** HOME and Enimals 2012 :
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/Gz_8p_S0lcc?hl=el&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

** Alter  TV  2012  and worlkings :
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/Mn3Ch0mtp0Y?hl=el&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

** Διαμαρτηρία εργαζομένων 2012 :
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/LUWF3rCQAYU?hl=el&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

**   **  http://ereplaka.blogspot.com/2009/11/blog-post_90.html , E RE PLAKA  - ANEKDOTA  

** ~**  http://www.atlantide.gr/  , ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ -=Σύμβουλοι Αναπτυξης Ατομικών Επιχειρήσεων

*   http://asterasarfaron2011.blogspot.com/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: